แนวทางการประกอบอาชีพ

แนวทางการประกอบอาชีพเมื่อจบการตลาด

1. นักวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด (Strategic Marketing Planner)

2. นักวิจัยทางการตลาด 

3. นักการตลาดดิจิทัล

4. นักประชาสัมพันธ์ (Public Relations)

5. นักจัดกิจกรรมทางการตลาด (Even Marketing)

6. นักโฆษณา (Advertiser)