วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

ใฝ่รู้  สู้งาน  ทำได้  ขายจริง  มีคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการขายและมีคุณธรรม

พันธกิจ ( mission)

                          1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  และคุณธรรม จริยธรรมด้านวิชาชีพการตลาด

                          2. พัฒนาความรู้แบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                          3. บริหารจัดการแผนกวิชาให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                          4. ส่งเสริมด้านวิชาชีพสู่สังคมและชุมชน